Прием в 1. клас

Прием в 1. клас за учебната 2021/2022 г.

 1. Брой на паралелките в І клас за учебната 2021/2022 година – 3, с минимален брой ученици в паралелка – 16 ученици, максимален брой – 22 ученици;
 2. Брой на паралелките в V клас за учебната 2021/2022 година – 3, с минимален брой ученици в паралелка – 18 ученици, максимален брой – 26 ученици;
 3. Брой на групите за ЦДО в І клас – 3;
 4. Училището осигурява целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VII клас включително;
 5. Приемът на деца в І клас се извършва съгласно утвърдена от кмета на Община Свищов Система за прием на деца в първи клас и график на дейностите в учебните заведения на територията на община Свищов за учебната 2021/2022 година;
 6. За учебната 2021/2022 година, всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, задължително се регистрират в създадената за целта електронна система на Община Свищов.
 7. За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която извършва всички дейности по приема на учениците.
 8. Приемане на ученици в I клас над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на министъра на образованието и науката, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Заповед № 808 от 9.03.2021г.

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 143, ал.1 от ЗПУО; чл. 31, ал. 1, т.1, т.2 и т.8 от НАРЕДБА №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл. 41, ал.1, т.1 и т.2, чл. 42 и чл. 43 от Наредба №10 от 01.09.2017 год. за организация на дейностите в училищното образование; Приложение №7 към чл. 53 от НАРЕДБАТА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; положително становище на Обществения съвет при СУ „Николай Катранов“ и Решение № 4 от заседание на Педагогически съвет, Протокол № 4 от 08.03.2021 г. 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 1. Брой на паралелките в І клас за учебната 2021/2022 година – 3, с минимален брой ученици в паралелка – 16 ученици, максимален брой – 22 ученици;
 2. Брой на паралелките в V клас за учебната 2021/2022 година – 3, с минимален брой ученици в паралелка – 18 ученици, максимален брой – 26 ученици;
 3. Брой на групите за ЦДО в І клас – 3;
 4. Училището осигурява целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VII клас включително;
 5. Приемът на деца в І клас се извършва съгласно утвърдена от кмета на Община Свищов Система за прием на деца в първи клас и график на дейностите в учебните заведения на територията на община Свищов за учебната 2021/2022 година;
 6. За учебната 2021/2022 година, всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, задължително се регистрират в създадената за целта електронна система на Община Свищов.
 7. За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която извършва всички дейности по приема на учениците.
 8. Приемане на ученици в I клас над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на министъра на образованието и науката, съгласно чл. 46 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

                                                                                                                              ДИРЕКТОР: ………/п/.…………..
                                                                                                                                         /Генади Иванов/

Заповед № 809 от 9.03.2021г.

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 143, ал.1 от ЗПУО; чл. 31, ал. 1, т.1, т.2 и т.8 от НАРЕДБА №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл. 45, ал.1 и 2 от Наредба №10 от 01.09.2017 год. за организация на дейностите в училищното образование; и Решение № 5 от заседание на Педагогически съвет, Протокол № 4 от 08.03.2021 г.

О П Р Е Д Е Л Я М :

 1. За изпълнение на училищния план-прием за учебната 2021/2022 година определям Комисия в следния състав:

Председател: Христина Борисова, ЗДУД
и членове:
Емилия Петкова – ЗДАД
Анка Славова – старши начален учител;
Снежана Блажева – старши начален учител;
Стефка Николаева – старши начален учител;
Юлия Димитрова – старши учител в ЦДО, начален етап;
Валя Георгиева – старши учител в ЦДО, начален етап;
Евгения Георгиева – старши учител в ЦДО, начален етап;

 1. Комисията по т. 1 приема заявления за прием в І клас и при необходимост за преместване в V клас за учебната 2021/2022 година и извършва всички дейности по приема на учениците.
 2. Комисията по т.1 разработва критерии за преместване в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий.
 3. Приемът на деца в І клас се извършва съгласно утвърдена от кмета на Община Свищов Система за прием на деца в първи клас и график на дейностите в учебните заведения на територията на община Свищов за учебната 2021/2022 година;
 4. За учебната 2021/2022 година, всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас, задължително се регистрират в създадената за целта електронна система на Община Свищов.

Контрол по настоящата заповед ще осъществявам лично.
Настоящата заповед да бъде поставена на видно място в училището и публикувана в сайта на СУ “Николай Катранов”.


                                                                                                                        ДИРЕКТОР: ………./п/…………..
                                                                                                                                              /Генади Иванов/