Подготвителна група

Прием за учебната 2021/2022 година:

  1. Брой на паралелките в подготвителна група през учебната 2021/2022 година – една с минимум 12 деца и максимум 23 деца.
  2. Учител на Подготвителната група: Таня Лютова.
  3. Записването става в канцеларията на училището с представяне на ксерокопие от Удостоверението за раждане на детето и Заявление (по образец) от родителя.

Заповед № 807 от 9.03.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО; чл. 31, ал. 1, т.1, т.2 и т.8 от НАРЕДБА №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл. 4, ал.3 и чл.11, ал. 1 и ал.2 от Наредба №5 от 03.06.2016 год. за предучилищното образование; Приложение №7 към чл. 53 от НАРЕДБАТА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; положително становище на Обществения съвет при СУ „Николай Катранов“ и Решение №3 от заседание на Педагогически съвет, Протокол №4 от 08.03.2021 г.

  
О П Р Е Д Е Л Я М :
 

  1. Брой на паралелките в подготвителна група през учебната 2021/2022 година – една с минимум 12 деца и максимум 23 деца.
  2. Учител на Подготвителната група: Таня Лютова.
  3. Записването става в канцеларията на училището с представяне на ксерокопие от Удостоверението за раждане на детето и Заявление (по образец) от родителя.

                                                                                                                    ДИРЕКТОР: ………/п/…..……
                                                                                                                                      (Генади Иванов)