Нормативна база и бюджет

Нормативна база:
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ “НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” – ГР. СВИЩОВ
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица
Линкове към помощни материали за училища и родители
Ред на посещение на окупираната територия на Автономна република Крим
График за допълнително консултиране през I учебен срок
Основни правила и препоръки при бедствия и кризисни ситуации
Заповед и вътрешни правила за поддържане профила на купувача в СУ “Николай катранов” – гр. Свищов
ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
ЗАКОН за народната просвета
Бюджет:
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
Утвърден бюджет на училището за 2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
Утвърден бюджет за 2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.
Бюджет на училището за 2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2017 г
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2017 г
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2017 г
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2016 г
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2016 г
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2016 г.
Бюджет на училището за 2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2015 г.
Бюджет на училището за 2015 г.