Заповед за засилени противоепидемични мерки

З А П О В Е Д
№ 117 / 19.10.2020 год.
     На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО съгласно чл. 31, ал. 1, т. 34 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Заповед № РД-01-603/13.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № 1536-РД-01-03/16.10.2020 г. на кмета на Община Свищов във връзка с регистрирани случаи на Covid-19 в детски и учебни заведения на територията на град Свищов, с цел предприемане на превантивни и противоепидемични мерки за недопускане и ограничаване на разпространението на коронавирус (2019 – nCoV).

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Да се въведе засилен дезинфекционен режим и пропускателен режим в СУ „Николай Катранов“, като външни лица не се допускат. Откритите болни деца и ученици се връщат по домовете. Да не се допускат на работа и болните лица от персонала. За целта сутрин влизането в сградата да става само през двата централни входа – отговорници Емилия Петкова, ЗДАД, портиери, медицинска сестра Нина Тодорова, дежурни учители;
  2. Да се ограничат всички незадължителни дейности в училище или те да бъдат прехвърлени в електронна среда.
  3. Ежедневно да се дезинфекцират подовете и повърхностите в сградата, да се засили текущата дезинфекция в сградата на училището, в съответствие с разписаните от МЗ и РЗИ – Велико Търново насоки за почистване, като за целта се използват дезинфектанти за повърхности, под, ръце и пр., съгласувано с медицинския фелдшер на училището – отговорник Емилия Петкова, ЗДАД и дежурните хигиенисти;
  4. Да се осигури дезинфектант за задължително дезинфекциране на ръцете на входовете на училището, всеки етаж, санитарните помещения. Да се инструктират учениците за безопасно ползване на дезинфектантантите. При по-малките ученици и децата от Подготвителната група дезинфекцирането да става под наблюдението на учител  – отговорници Емилия Петкова, ЗДАД, Върбинка Асенова, домакин и класни ръководители;
  5. Всички ученици, учители и служители да носят защитни маски в общите части и помещения в сградите на училището;
  6. За училищния автобус да се проведжа ежедневна дезинфекция преди и след всеки курс с ученици – отговорници Емилия Петкова, ЗДАД и Здравко Русев, шофьор на автобуса;
  7. При настъпило неразположение, децата и учениците да бъдат отвеждани в определените за целта стаи за изолация в училище, до прибирането им от родителя – отговорници – учителите и медицинска сестра Нина Тодорова;

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички учители, ученици, родители и служители в СУ „Николай Катранов“ чрез поставяне на информационното табло, входовете на училището, както и публикуване на интернет страницата на СУ „Николай Катранов“ – отговорник Христина Борисова, ЗДУД.

             ДИРЕКТОР: …………/п/………… (подпис и печат на училището)
                            /Генади Русев Иванов/