IV Есенен научно-образователен форум

На 14 и 15 ноември 2014 г. 6 преподавателки от училището – Ценка Димитрова, Стефка Николаева, Стефка Савова, Снежана Блажева, Валя Георгиева и Йорданка Илиева присъстваха на IV Есенен научно-образователен форум в Департамента за информация и усъвършенстване на учители – гр. София.
Темата на форума беше “Учителят и модернизирането на образованието – национални и европейски практики”. Бяха изнесени доклади в 2 секции. Първата с тематика – “Образователен мениджмънт и образователни технологии” и втората – “Съвременният учител: професионална и личностна компетентност, кариерно развитие”.
Презентации по различни проблеми и програмни продукти представиха издателство “Просвета”, Българска Търговско-промишлена палата, Фондация “Америка за България” и “Прознание АД”.
Беше проведена и кръгла маса на тема “Учителят и неговите социални роли”.