Участие на учителки в честване на Център за Приобщаващо образование

На 25 ноември в София, Центърът за приобщаващо образование тържествено отбеляза втората годишнина от създаването на сайта „Приобщи се”. По време на празника официално бе представен „Сборник с добри педагогически практики”, получили номинации в Дните на приобщаването. В сборника е включена и практика на учители от СУ “Николай Катранов” – Свищов на тема “Този празник е чудесен, нека го посрещнем с песен – да изработим мартеници с баба”. Екипът, реализирал практиката, взе участие в мероприятието. Стефка Николаева и Петя Попова получиха лично по един екземпляр от сборника. А ето и част от споделеното на празника и в сайта на Приобщи се.

Приобщаващото образование означава, че всички ученици в едно училище, независимо от техните силни или слаби страни, в която и да било област, стават част от училищната общност. Те са приобщени в усещането си за принадлежност към другите ученици, учители и непедагогически персонал. Приобщаването не се отнася само до обучение на деца с увреждания, то се отнася до качествени условия за обучение на всички деца.

Деветте водещи принципа на приобщаващото образование, възприети от Алианса за приобщаващо образование през март 2002 г., са основани на главния принцип на уважение към всеки индивид: · Човек е ценен независимo от неговите способности или от неговите постижения. · Всяко човешко същество е способно да чувства и да мисли. · Всяко човешко същество има правото да общува и да бъде чуто. · Хората се нуждаят един от друг. · Истинското образование може да се случи единствено чрез истински взаимоотношения. · Всички хора се нуждаят от подкрепа и приятелско отношение от хора на своята възраст. · Прогрес в ученето се постига чрез надграждане на това, което човек може да прави, а не на това, което не може. · Различията внасят здравина в отношенията в обществото. · Сътрудничеството е за предпочитане пред конкуренцията.

Въпреки, че сме разделени географски, всички ние сме взаимно свързани, защото споделяме една планета, използваме нейните ресурси и в днешния все по-глобален свят нашите решения и действия неизменно имат екологичен, социален и икономически ефект върху живота на други хора, както и обратно, техните действия могат да докоснат или да преобърнат нашето ежедневие. Като граждани е необходимо да сме информирани за тези взаимни зависимости, тъй като носим все по-голяма отговорност за бъдещето. Най-добре е това да стане докато сме още млади и любознателни.